فهرست بستن

گواهینامه ترکیه

چگونه در تركيه گواهينامه رانندگي گرفتم؟درابتدا بايد درنظرداشته باشيد كه برطبق قرارداد مابين دوكشور ايران و تركيه وبرخلاف بعضي كشور ها نيازي نيست كه درجريان…